បដាទំព័រ

ប្រអប់លេខ រ៉ូតារី រ៉យទ័រ

  • Rotary Tiller Gearbox HC-9.259

    Rotary Tiller Gearbox HC-9.259

    ប្រអប់លេខរបស់ rotary tiller gearbox គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃ rotary tiller។វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនថាមពលដែលបង្កើតដោយត្រាក់ទ័រទៅកាន់ដៃបង្វិលដែលប្រើសម្រាប់បំបែក និងបន្ធូរដីសម្រាប់ភ្ជួររាស់។ប្រអប់លេខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធានាថា ផ្លិតបង្វិលវិលក្នុងល្បឿនខ្ពស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការភ្ជួរដីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលជាដំណើរការសំខាន់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម។