បដាទំព័រ

ប្រអប់លេខប្រអប់លេខ

  • Gearbox Bevel Pinpion Arc Gear Angle Wheel Gear ត្រង់

    Gearbox Bevel Pinpion Arc Gear Angle Wheel Gear ត្រង់

    Gears គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រអប់លេខ។Gears គឺជាផ្នែកមេកានិកដែលជួយផ្លាស់ប្តូរល្បឿន និងកម្លាំងបង្វិលជុំនៃ blades នៅក្នុង tiller ។នៅក្នុងប្រអប់លេខ ប្រអប់លេខធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជូនថាមពលពីច្រកបញ្ចូលទៅអ័ក្សទិន្នផល បង្កើន ឬបន្ថយល្បឿនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។